ضرورت استفاده از جوهر اکوسالونت نوین تاک

ضرورت استفاده از جوهر اکوسالونت نوین تاک


ضرورت استفاده از جوهر اکوسالونت نوین تاک
1-    پیکولیتر بالای مرکب ( بنر , فلکس ) و نازل های  بزرگ هد ها OUT DOOR    باعث پایین آمدن رزولیشن چاپ میشود و چاپخانه داران را در کیفیت چاپ خروجی  دچار مشکل میکند . و خطرات شیمیایی استفاده  از این نوع مرکب برروی سلامتی اپراتور باعث  شد این نوع  مرکب در اروپا و آمریکا  منسوخ  شود .
2-     با توجه به خطرات این نوع مرکب  که انسانها و محیط زیست  راه تهدید  میکند . دانشمندان بزرگ را بران داشت  که فرمول جدید از مرکب  را ساخته اند  که هم کیفیت بالاتر داشته باشد و خطرات مرکب سالونت را ندارد .
3-    با ساخت فرمول جدید مرکب  اکوسالونت  باعث شد پیکولیتر مرکب پایین تر بیاید  و برای کارهای چاپ تابلو نقاشی و کلا کارهای نفیس  دستگاه  اکوسالونت  متقاضی بیشتر پیدا کند .

پرسش و پاسخ