نكات ايمني در برنامه نويسي و اپراتوري ماشين هاي CNC

نكات ايمني در برنامه نويسي و اپراتوري ماشين هاي CNC

در ماشين هاي CNCنيز رعايت نكات ايمني همانند ديگر ماشين هاي ابزار ضروري است در زير به چند نمونه از آنها اشاره مي شود :
1- قبل از اجراي برنامه نوشته شده روي ماشين وبا قطعه كار اصلي بر نامه كنترل ويك بار بالاتر از سطح قطعه كار بدون  براده برداري اجرا شود .
2- ابزار وتجهيزات متناسب با جنس قطعه كار انتخاب شود .
3- از برخورد ابزار در حركت سريع جلو گيري شود .
4- سرعت هاي پيشروي وبرشي به هنگام كار كنترل شود .
5- در تراشكاري تعويض ابزار در فاصله دوري از سه نظام انجام شود .
6- در صورت نياز حتما از مواد خنك كننده استفاده شود .
7- سرويس دستگاه به موقع انجام شود .

پرسش و پاسخ