برند نوین تاک

برند نوین تاک

با توجه به سوء استفاده های صورت گرفته از برند رسمی نوین تاک و شکایت های مشتریان محترم، و نظر به اینکه برند نوین تاک طی شماره نامه به شماره 11668 اداره ثبت علامات تجاری  ثبت گردیده است.

بدینوسیله به کلیه افرادی که بدون مجوز نوین تاک از برند فوق استفاده می نمایند اخطار داده  می شود

شرکت نوین تاک به منظور حفظ منافع مشتریان و همکاران گرامی حق خود را جهت پیگیری قانونی و قضایی محفوظ می دارد.