نمایشگاه دستگاه چاپ پارچه نساجی شانگهای چین

نمایشگاه دستگاه چاپ پارچه نساجی شانگهای چین

گزارش تصویری از حضور نوین تاک در نمایشگاه دستگاه چاپ پارچه نساجی شانگهای چین